Wydarzenia

06.06.2018 kalendarium 31
Pałac Krzysztofory

Medal św. Krzysztofa

dodano 12.08.2013 - aktualizacja 16.02.2019
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowuje po raz ósmy uroczystość wręczenia Medalu św. Krzysztofa, która odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
Kapituła Medalu św. Krzysztofa uhonorowała, zgodnie z przyjętym regulaminem, zasłużone dla Muzeum osoby i instytucje w następujących kategoriach: wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe oraz kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.
Medalem św. Krzysztofa w VIII edycji zostali wyróżnieni:
w kategorii Wsparcie merytoryczne
dr Stanisław Dziedzic - historyk literatury, z wykształcenia filolog polski i dziennikarz, autor wielu publikacji naukowych i popularnych, wykładowca akademicki, w latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Miasta Krakowa, a obecnie dyrektor Biblioteki Kraków – w uznaniu zasług w wieloletnim wsparciu merytorycznym
na rzecz MHK, wyrażonym między innymi zaangażowaniem w tworzenie Muzeum Rydlówka.

w kategorii Wsparcie finansowe
Sanjay Samaddar - prezes ArcelorMittal Poland i dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich; z wykształcenia chemik, absolwent Punjabi University i London Business School; pracował w przemyśle aluminiowym, a potem stalowym w Indiach, Rumunii, Czechach i Polsce – w uznaniu zasług w aktywnym i wielopłaszczyznowym wspieraniu projektu Zajrzyj do Huty.

w kategorii Kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów
Dariusz Czyż - szopkarz krakowski, podróżnik i żeglarz, wnuk wybitnego szopkarza Stanisława Paczyńskiego, wielokrotny uczestnik i laureat Konkursów Szopek Krakowskich, reprezentant środowiska szopkarzy krakowskich w staraniach o wpis szopkarstwa krakowskiego na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Kapitułę Medalu św. Krzysztofa stanowią: Kanclerz Kapituły - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, w skład Kapituły wchodzą również: Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Stanisław Waltoś - Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich, Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Autorem medalu jest Karol Badyna – artysta rzeźbiarz, pracownik naukowy Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
 
Laureaci  roku 2017
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
historyk, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Najnowszej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, członek Pracowni Dziejów i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tymże Uniwersytecie, współpracownik Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Instytutu Pamięci Narodowej – w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym i naukowym muzealnych projektów wystawienniczych, wydawniczych oraz sesji i debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „Artim” sp. z o.o.
organizator targów, kiermaszy i imprez plenerowych – w uznaniu zasług w wieloletnim wspieraniu finansowym wystaw i wydarzeń muzealnych
Państwowa straż Pożarna w Krakowie – formacja hejnalistów – strażaków zawodowej straży pożarnej, opiekunów hejnału mariackiego, wyemitowanego przed dziewięćdziesięciu laty przez rozgłośnię Radio Kraków – w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu wielowiekowych krakowskich tradycji.
Laureaci roku 2016
Prof. dr hab. Dariusz Kosiński – profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz polskiej tradycji teatralnej i performatywnej współczesnych przedstawień i dramatów społecznych – w uznaniu zasług w wieloletnim wspieraniu naukowym realizacji szeregu projektów muzealnych – wystaw i wydawnictw poświęconych teatrowi krakowskiemu, za udział w pracach Rady Programowej nowego Muzeum Teatralnego, a także za udział w sesjach i debatach naukowych organizowanych przez Muzeum.
Kompania Kuflowa – Jarczyński, Bartczak S.C. – w uznaniu zasług w znaczącym wsparciu finansowym wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2015 r.
Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie – powszechnie znana i szanowana organizacja cechowa, istniejąca od XIV w. – powołana do obrony miasta, obecnie prowadząca działalność o charakterze społecznym i charytatywnym – w uznaniu zasług w kultywowaniu wielowiekowych tradycji i zwyczajów, szerokim upowszechnianiu historii Bractwa Kurkowego poprzez uczestnictwo we wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście, a także zasług w promowaniu tradycji brackich w kraju i za granicą.
Laureaci roku 2015
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, wybitny uczony, historyk, mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności – w uznaniu zasług w długoletnim wspieraniu merytorycznym i naukowym Muzeum podczas realizacji projektów – wystaw i wydawnictw (w tym towarzyszących jubileuszowi 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim), a także wielu muzealnych sesji i debat naukowych
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytów Krakowa – w uznaniu zasług we wspieraniu starań o przyznanie przez SKOZK finansów umożliwiających odnowienie Pałacu Krzysztofory.
Paweł Kubisztal, fotograf i dziennikarz,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podgórze.PL, miłośnik prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórza, inicjator działań na rzecz przeobrażania i unowocześniania tej dzielnicy, popularyzator jej historii i dziedzictwa – w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu patriotyzmu lokalnego i realizowaniu idei małej ojczyzny
Laureaci roku 2014
– w kategorii "Wsparcie merytoryczne": prof. dr hab. Aleksander Skotnicki – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny uczony, hematolog, kierownik Katedry Hematologii UJ oraz ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes fundacji Stradomskie Centrum Dialogu, propagator dialogu na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego;
– w kategorii "Wsparcie finansowe": Stanisław Ficek – dyrektor krakowskiego oddziału Totalizatora Sportowego;
– w kategorii "Kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów": Andrzej Fischer – historyk, wieloletni działacz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, współorganizator Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, działacz patriotyczny, organizator imprez patriotycznych, obchodów rocznic związanych z postacią Józefa Piłsudskiego.
Laureaci roku 2013
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, profesor nauk historycznych, wykładowca  UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – Ryszard Wysokiński, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Krakowska;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – Barbara Miszczyk, historyk, wieloletni pracownik Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezes Koła Przyjaciół Bronowic oraz Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.
Laureaci roku 2012
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Czesław  Robotycki, etnolog i antropolog kultury, wykładowca  UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – Helena Piasecka, dyrektor  Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – Maciej Moszew, znakomity krakowski szopkarz, w konkursie szopek krakowskich uczestniczy nieprzerwanie od 1961 roku i jest wielokrotnym laureatem pierwszej nagrody.
Laureaci roku 2011
- w kategorii „Współpraca i wsparcie merytoryczne” – prof. dr hab. Andrzej Chwalba, historyk, wykładowca UJ;
- w kategorii „Wsparcie finansowe” – mgr inż. Ryszard Langer – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny MPWiK w Krakowie;
- w kategorii „Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów” – inż. Zbigniew Glonek, za wcielanie się, dorocznym zwyczajem, w postać Lajkonika.